Facebook nyereményjáték játékszabályzat

Facebook nyereményjáték játékszabályzat

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-017830; adószám: 14960079-2-09; székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.)
(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező oldalán posztolt játékfelhívásra kommentben való válaszadás.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2022 december 14. napján 18.00 órakor indul és 2022 december 19. 14.00 óráig tart. A játékhoz való csatlakozás határideje 2022. december 19. 14.00 óra.
3. A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://socialwinner.besocial.hu/
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
4. A játék nyereménye: Thermál Hotel Garden Hajdúszoboszló ajándékutalványa, mely 2 fő részére 2 éjszakára tartalmaz szállást a választott időpontban, félpanziós ellátással
A nyereményjáték végeredményét a Szervező legkésőbb 2022. december 20. -ig teszi közzé.
5. A Szervező az ajándék nyertesének nevét saját facebbok oldalán, külön bejegyzésben teszi közzé. A nyertest a Szervező privát üzenetben keresi fel. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a szállítási adatait privát üzenetben. A Szervező az ajándékutalványt a nyertes visszajelzésétől számított 8 napon belül postázza a nyertes részére.
6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 db nyertest jelöl ki a Játékosok közül.
7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 (azaz öt) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező facebook oldalán. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.hajduszoboszlo.hu internetes oldalon jelenik meg.
14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
15. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.
A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.
Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook vagy Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
Hajdúszoboszló, 2022. december 1.

Programok Hajdúszoboszlón és térségében!Programnaptárunk elérhető itt!

Adatvédelmi nyilvántartás: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55340/2012.

Megosztás