Facebook nyereményjáték játékszabályzat

Facebook nyereményjáték játékszabályzat

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-017830; adószám: 14960079-2-09; székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.)
(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező oldalán posztolt játékfelhívásra kommentben való válaszadás.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2022 december 14. napján 18.00 órakor indul és 2022 december 19. 14.00 óráig tart. A játékhoz való csatlakozás határideje 2022. december 19. 14.00 óra.
3. A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://socialwinner.besocial.hu/
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
4. A játék nyereménye: Thermál Hotel Garden Hajdúszoboszló ajándékutalványa, mely 2 fő részére 2 éjszakára tartalmaz szállást a választott időpontban, félpanziós ellátással
A nyereményjáték végeredményét a Szervező legkésőbb 2022. december 20. -ig teszi közzé.
5. A Szervező az ajándék nyertesének nevét saját facebbok oldalán, külön bejegyzésben teszi közzé. A nyertest a Szervező privát üzenetben keresi fel. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a szállítási adatait privát üzenetben. A Szervező az ajándékutalványt a nyertes visszajelzésétől számított 8 napon belül postázza a nyertes részére.
6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 db nyertest jelöl ki a Játékosok közül.
7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 (azaz öt) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező facebook oldalán. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.hajduszoboszlo.hu internetes oldalon jelenik meg.
14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
15. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.
A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.
Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook vagy Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
Hajdúszoboszló, 2022. december 1.

Adatvédelmi nyilvántartás: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55340/2012.

Megosztás

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close