Nyereményjáték-szabályzat Hajdúszoboszló

Játék kiírás: „Nyerj családi élmény Hajdúszoboszlón!” Nyerd meg a 2 db családi Dottozás egyikét játékunkkal!

Ahhoz, hogy részt vehess a sorsoláson, kövesd a https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu Facebook oldalon posztolt játékfelhívás utasításait.
A nyereményjáték 2024. május 09. napja 10.40-től és 2024. május 23. 10.00 óráig tart a Facebookon.
Sorsolás: 2024. május 23. 10.00 óra
Hajdúszoboszló - Játssz és nyerj!

A részletes nyereményjáték-szabályzatot itt találod.

1. A nyereményjáték szervezője, a nyereményjátékban való részvétel alapvető feltételei, a nyereményjátékban részt venni jogosultak köre:

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. (4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18., adószám: 14960079-2-09, képviseli: Lévay Enikő Erzsébet ügyvezető) továbbiakban: Szervező), által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag olyan 18. életévét betöltött magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki a Facebookon nyilvános, személyes profillal rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

2. Nyereményjáték menete, sorsolás időpontja és nyereménye:

A nyereményjátékra történő jelentkezés a jelen nyereményjáték-szabályzat automatikus elfogadását jelenti a Játékos részéről. A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a nyereményjáték-szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat.
A nyereményjátékban való részvétel nincs vásárláshoz kötve.
A nyereményjáték ideje: 2024. 05. 09. 10.40 óra és 2024. 05. 23. 10.00 óráig tart a Facebookon.

A nyereményjáték menete:
A játékban való részvételhez szükséges a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. által kezelt https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu Facebook oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

A https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu Facebook oldalon a nyereményjátékot meghirdető poszt alatt „Nyerj családi élmény Hajdúszoboszlón!” (a továbbiakban együtt, mint nyereményjátékra történő jelentkezés vagy jelentkezés).

A Játék nyereménye: 1 db 4 fős családi dottózás, amelynek tartalma
A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2024. 05. 23. 10.00 óra, amelyre számítógép segítségével kerül sor, a https://socialwinner.besocial.hu programmal. A Szervező a nyertesek nevét (Facebookon, a játékban a nyertes profilon használt nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi, valamint a sorsolástól számított 48 órán belül a Hajdúszoboszló a felüdülőhely Facebook oldalán is megjelenteti, külön posztban. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.
A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a nyeremény átadásán és annak esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– nem múlt el 18 éves,
– Szervező nyertest hirdető posztjára, 2024.05.31. 12:00 óráig nem válaszol
– nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot privát üzenetben
– a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja
– jelen nyereményjáték-szabályzat bármely pontját megsérti.

Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint szavatosságot vállal.

3. Adategyeztetés
A nyereményjáték nyertesének privát Messenger üzenetben kell válaszolnia a Játék Szervezőjének, amelyben teljes nevét megadja és nyereményét elfogadja. A nyeremény átvételéhez nem szükséges semmilyen egyéb személyes adat megadása, mivel a nyeremény személyes átvételt igényel a Hajdúszoboszlói Tourinform irodában (Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3, 4200)

4. A Játékban részt vevő személyek, összeférhetetlenség és a kizárás feltételei:
Kizárólag a Facebookon a nyereményjáték fent megadott felületén keresztül történő jelentkezéseket fogadjuk el érvényesnek. A Játékos a nyereményjátékra történő jelentkezéssel köteles betartani a Facebook szabályait és jelen nyereményjáték-szabályzat feltételeit. Szervező nem vállal felelősséget azokért a jelentkezésekért, amelyek rajta kívül álló kommunikációs vagy technikai problémák miatt nem érkeznek be, vagy nem láthatóak, illetve az olyan jelentkezésekért, amelyeket helytelenül, hiányosan vagy a jelentkezési időszak lezárását követően kap meg.

Szervező fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan kizárjon jelentkezéseket.

A nyereményjátékra történő jelentkezések nem tartalmazhatnak semmilyen adatot/képet, amely sértené bármely harmadik fél szerzői jogait vagy bármely más jogát, beleértve a személyhez fűződő és személyiségi jogokat. A nyereményjátékra történő jelentkezések nem tartalmazhatnak semmilyen obszcén vagy általánosan sértő tartalmat, illetve nem lehetnek alkalmasak bűncselekmény törvényi tényállásának megállapítására. Ezen rendelkezések megsértése – az esetleges polgári és büntetőjogi következményeken túl – a komment törlését és a Játékos automatikus kizárását eredményezik.

A Játékban továbbá csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért, illetve amely nem sérti a Szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit. Ilyen esetekben a Szervező az adott hozzászólást azonnal eltávolíthatja, rá vonatkozó felelősségét azonban kizárja.

A nyereményjátékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki a Facebookon nyilvános, személyes profillal rendelkezik.

A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen nyereményjáték-szabályzat egyoldalú módosítására. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Amennyiben a Játékos a jelen nyereményjáték-szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban írt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8.1§. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen nyereményjáték szabályzat tekintetében a magyar jog az irányadó.

5. Adatvédelmi tájékoztató
A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés alapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen nyereményjáték-szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a K.O. Autós – Motoros Iskola Kft. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: a Szervező a nyertes Játékos Facebookon használt nevét teszi közzé a Szervező alábbi Facebook oldalán: https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu

Adatkezelés célja: a nyereményjátékra történő jelentkezéshez, nyereményjáték lebonyolításához a játékosok, nyertesek nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (messenger-üzenetben), a nyeremények átadása, Szervező Facebook oldalán történő közzététel

Kezelt adatok köre: Facebook profilban használt név, nyereménnyel kapcsolatos számviteli információk

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás és mivel a nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadod a nyereményjáték szabályzatot és felhasználási feltételeket, a szerződés teljesítése
(GDPR 6.cikk (1) b) pont)

Megőrzésének ideje a nyeremény sorsolási időpontját követő 30. napig, számviteli információk esetén 8 év

„Adatkezelő”: A Szervező adatkezelőnek minősül a nyereményjátéra történő jelentkezéssel, a részvétel céljaira megadott személyes adatok tekintetében (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

Név: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
Email: tourinform@hajduszoboszlo.hu

„Érintettek”: a nyereményjátékban résztvevő Játékosok.
„Adatfeldolgozók”: az adatkezelő megbízásából kezeli az adatokat

Név: Tomorrow Kft.
Postai cím: 6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 12.
Ellátott feladat: marketingszolgáltatás

Az érintettek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérelmezhetik az érintettre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik. Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
Az érintett a Hatósághoz is fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, az érintett polgári pert is kezdeményezhet. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (http://birosag.hu/torvenyszekek ).

A jelen nyereményjátékra a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonában álló hajduszoboszlo.hu weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. https://hajduszoboszlo.hu/felhasznalas-es-adatvedelem

Továbbiakban a Játékosok a nyereményjáték-szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Facebook semmilyen felelősséggel nem tartozik a nyereményjátékot illetően, azt nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem bonyolítja le, azaz a nyereményjáték semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá.

Programok Hajdúszoboszlón és térségében!Programnaptárunk elérhető itt!

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
2024.05. 08.

Megosztás